More

Xu Lu, Dong Wang, Di Wan, Xiaofei Guo, Roy Johnsen
2023, 36 (7): 1095-1104.      

Review on Hydrogen Embrittlement of Press-hardened Steels for Automotive Applications

Z. Wang, Q. Lu, Z.H. Cao, H. Chen, M.X. Huang, J.F. Wang
2023, 36 (7): 1123-1143.      
Dayong An, Yuhao Zhou, Yao Xiao, Xinxi Liu, Xifeng Li, Jun Chen
2023, 36 (7): 1105-1112.      
Ke Wang, Honghui Li, Yu Zhou, Jingfeng Wang, Renlong Xin, Qing Liu
2023, 36 (3): 353-365.      

10 April 2024, Vol.37, No. 4

Yiqi Zhou, Decheng Kong, Ruixue Li, Xing He, Chaofang Dong
Abstract ( 46 )   PDF ( 2949KB )( 33 )   Rich HTML ( 11 )
Andrea Kellenberger, Nicolae Vaszilcsin, Mircea Laurentiu Dan, Ion Mitelea, Alexandru Adrian Geana, Sigrid Lædre, Corneliu M. Craciunescu
Abstract ( 29 )   PDF ( 7839KB )( 17 )   Rich HTML ( 8 )
Xuan-Hong Cai, Zhen-Hua Wang, Ben Niu, Jin-Feng Li, Qing Wang, Show authors
Abstract ( 28 )   PDF ( 5432KB )( 24 )   Rich HTML ( 11 )
Chuan Rong, Jieren Yang, Xiaoliang Zhao, Ke Huang, Ying Liu, Xiaohong Wang, Dongdong Zhu, Ruirun Chen
Abstract ( 13 )   PDF ( 9549KB )( 20 )   Rich HTML ( 5 )
Zhaochen Yu, Kaixuan Feng, Shuyun Deng, Yang Chen, Hong Yan, Honggun Song, Chao Luo, Zhi Hu
Abstract ( 11 )   PDF ( 13110KB )( 12 )   Rich HTML ( 4 )
You Lv, Yupeng Zhang, Xi Liu, Zehua Dong, Xiaorong Zhou, Xinxin Zhang
Abstract ( 23 )   PDF ( 5358KB )( 24 )   Rich HTML ( 5 )
Jingjing Peng, Jing Liu, Shen Zhang, Zhihui Wang, Xian Zhang, Kaiming Wu
Abstract ( 10 )   PDF ( 4060KB )( 10 )   Rich HTML ( 1 )
Zhenghong Liu, Zhigang Wu, Ying Han, Xiaolei Song, Guoqing Zu, Weiwei Zhu, Xu Ran
Abstract ( 10 )   PDF ( 2890KB )( 8 )   Rich HTML ( 6 )
Yan-Hui Wang, Hua-Qiang Sun, Wen-Jing Feng, Lei-Jie Zhao, Xiang Chen, Qing-An Chen, Hai-Tao Sun, Jian-Jun Wang, Zhi-Nan Yang
Abstract ( 12 )   PDF ( 3362KB )( 10 )   Rich HTML ( 2 )
Xiaoliang Jia, Guhui Gao, Xiaolu Gui, Chun Feng, R. D. K. Misra, Bingzhe Bai
Abstract ( 12 )   PDF ( 4209KB )( 15 )   Rich HTML ( 1 )
Hai Zhao, Yi Ding, Wei Gao, Bo Yu, Jinghui Li, Mingya Zhang
Abstract ( 8 )   PDF ( 7384KB )( 10 )   Rich HTML ( 2 )
Wenting Wang, Jingjun Xu, Jun Zuo, Ke Ma, Yang Li, Guangqi He, Meishuan Li
Abstract ( 10 )   PDF ( 3854KB )( 11 )   Rich HTML ( 1 )
Wenshuang Gu, Shuai Yang, Shiyi Zhang, Zhiliang Pei, Weihai Xue, Deli Duan, Jun Gong, Chao Sun
Abstract ( 10 )   PDF ( 8611KB )( 6 )   Rich HTML ( 3 )