More

Yinuo Guo, Haijun Su, Peixin Yang, Yong Zhao, Zhonglin Shen, Yuan Liu, Di Zhao, Hao Jiang, Jun Zhang, Lin Liu, Hengzhi Fu
2022, 35 (9): 1407-1423.      

Recent Advances on the Corrosion Resistance of Low-Density Steel: A Review

Chao Liu, Yilun Li, Xuequn Cheng, Xiaogang Li
2022, 35 (7): 1055-1067.      

Development and Property Tuning of Refractory High-Entropy Alloys: A Review

Xing-Jiang Hua, Ping Hu, Hai-Rui Xing, Jia-Yu Han, Song-Wei Ge, Shi-Lei Li, Chao-Jun He, Kuai-She Wang, Chun-Juan Cui
2022, 35 (8): 1231-1265.      

Exploring the Formation Mechanism of Deformation Twins in CrMnFeCoNi High Entropy Alloy

Junwei Xie, Haokai Dong, Yuxiu Hao, Zhongding Fan, Chang-An Wang
2022, 35 (8): 1275-1280.      

10 May 2023, Vol.36, No. 5

Fuyang Li, Jialong Tian, Huabing Li, L.M. Deineko, Zhouhua Jiang
Abstract ( 62 )   PDF ( 2917KB )( 73 )   Rich HTML ( 13 )
Xian Zhang, Li Gong, Yanpeng Feng, Zhihui Wang, Miao Yang, Lin Cheng, Jing Liu, Kaiming Wu
Abstract ( 31 )   PDF ( 5012KB )( 34 )   Rich HTML ( 9 )
Jing Li, Xiaochen Zhang, Haibin Ma, Liangyin Xiong, Shi Liu, Qisen Ren, Zhengzheng Pang
Abstract ( 17 )   PDF ( 16680KB )( 16 )   Rich HTML ( 4 )
Xin Wei, Yupeng Sun, Junhua Dong, Nan Chen, Qiying Ren, Wei Ke
Abstract ( 13 )   PDF ( 2258KB )( 12 )   Rich HTML ( 3 )
Jin-Wang Liu, Xian Luo, Bin Huang, Yan-Qing Yang, Wen-Jie Lu, Xiao-Wei Yi, Hong Wang
Abstract ( 20 )   PDF ( 4198KB )( 13 )   Rich HTML ( 3 )
Yong Zhao, Bi-Jun Xie, Jin-Long Zhang, Qin-Qiang Wang, Bin Xu, Jiang Guo, Zhu-Ji Jin, Ren-Ke Kang, Dian-Zhong Li
Abstract ( 14 )   PDF ( 5350KB )( 18 )   Rich HTML ( 0 )
H. Ashrafi, M. Shamanian, M. Sanayei, F. Farhadi, J.A. Szpunar
Abstract ( 12 )   PDF ( 4269KB )( 12 )   Rich HTML ( 0 )
Yanyang Wu, Qiaodan Hu, Zongye Ding, Jianguo Li
Abstract ( 8 )   PDF ( 9211KB )( 11 )   Rich HTML ( 1 )
X.N. Li, J.F. Zhang, W.H. Xue, K. Ma, P.Y. Li, Z.Y. Liu, B.L. Xiao, D.R. Ni, Q.Z. Wang, D. Wang, Z.Y. Ma
Abstract ( 13 )   PDF ( 7631KB )( 7 )   Rich HTML ( 0 )
Peng-Da Huo, Feng Li, Wen-Tao Niu, Rong-He Gao, An-Xin Zhang
Abstract ( 9 )   PDF ( 5663KB )( 14 )   Rich HTML ( 1 )
Yuxing Zhang, Zhen Wang, Shuchang Li, Xi Zhao, Zhimin Zhang, Yaojin Wu, Xianwei Ren, Fafa Yan, Beibei Dong
Abstract ( 13 )   PDF ( 6526KB )( 12 )   Rich HTML ( 1 )
Ling Qin, Zhiguo Zhang, Baisong Guo, Wei Li, Jiawei Mi
Abstract ( 12 )   PDF ( 4345KB )( 17 )   Rich HTML ( 2 )
Yusheng Zhang, Jiang Lai, Hongliang Ming, Lixia Gao, Jianqiu Wang, En-Hou Han
Abstract ( 12 )   PDF ( 6350KB )( 17 )   Rich HTML ( 1 )